Han-Viet

1983: [Thần Ðiêu Hiệp Lữ] Chủ Ðề Khúc
Hà Nhật Tái Tương Kiến *
Tác Từ: Ðặng Vỹ Hùng  Tác Khúc: Cố Gia Huy
Chủ Xướng: Trương Ðức Lan

Thùy lệnh ngã tâm đa biến thiên, thùy cộng thử sanh tâm tương khiên 
Tình nghĩa vĩnh kiên trì, Di hám diệc khã điên 
Vị phạ thử tình dị đoạn 
Thùy lệnh ngã tâm khổ não thiêm, Tiên sự vãng ảnh tương giao tiên 
Thùy cụ phạ thâm tình, Thường lưu tại tâm điền
Hận ái tương triên mạc biện 

Duyên phận dã chân đảo điên, Thừa thụ kỷ phiên khảo nghiệm 
Vô luận ná triều sanh tử biệt, Tâm lý tình tự hỏa diệm 
Thùy lệnh ngã tâm đa quải khiên, Duy vọng hữu triều hội tái kiến 
Hà sự thế gian tình, Tình hận vĩnh tương liên 
Vị phạ thử tình dị đoạn

1983: [Thần Ðiêu Hiệp Lữ] Sáp Khúc
Tình Nghĩa Lưỡng Tâm Kiên *
Tác Từ: Ðặng Vỹ Hùng  Tác Khúc: Cố Gia Huy
Chủ Xướng: Trương Ðức Lan / Lưu Đức Hoa

Tình nhược chân, Bất tất tương kiến hận vãn
Kiến đáo nhất nhãn tái bất thán
Tình ý tự thuỷ thệ khứ, Thử tâm thác phi nhạn
Viễn thắng cô đơn tại thế gian

Tình nhược chân, Bất tất kinh phạ tụ tán
Biến hoá chuyển thuấn dã ưng kiến quán
Thùy nguyện khứ huy tuệ kiếm, Thử tâm thác nhạn phi
Túng cách thiên san diệc vị gián

Ái tỷ triêu lộ, Vị phạ đoản tạm
Tồn tại lưỡng tâm kiên, Tình bất hội đạm
Biệt khứ dĩ kinh nan, Trùng hội cánh gian nan
Ái hỏa ú tâm gian Bất lãnh

Tình nhược chân, Bất tất khổ não tự thán
Túng dĩ thệ khứ dã khả tái vãn
Tình duyên chí kim vị lãnh, Thử tâm thác phi nhạn
Na phạ bi hoan, Hà phòng tụ tán

1983: [Thần Ðiêu Hiệp Lữ] Sáp Khúc
Lưu Trú Kim Nhật Tình *
Tác Từ: Ðặng Vỹ Hùng  Tác Khúc: Cố Gia Huy
Chủ Xướng: Trương Ðức Lan

Nhân gian nhất thiết hoán liễu chân ái, Dã mạc khứ nhân thuyết thị xọa
Nhậm tha thế sự toàn thị chướng ngại, Thử thế thử sanh dã tri phi bạch qua
Tằng kinh tương kiến biệt khứ chuyển nhãn, Dã một thống khổ hà tất bi ai
Ðộc tri na dạng đầu mộ ái hà, Vô vi hối hận vị hội cảm khái 

Na phạ thị khổ triền miên, Chỉ thị nguyện đang nhật tằng tương ái
Bất tất lý kim nhật mộng bất trùng lai
Tâm nội tình nghĩa thệ bất cải
Nhân gian nhất thiết hoán liễu chân ái, Dã vị thống tích vô thán nại hà
Nhạn phân lưỡng địa, Tình nghĩa vĩnh tồn
Thùy cụ dĩ hậu mộng dã bất khả tái

1983: [Thần Ðiêu Hiệp Lữ] Sáp Khúc
Vấn thế gian
Tác Từ: Nguyên Vấn Hảo  Tác Khúc: Cố Gia Huy
Chủ Xướng: Trương Ðức Lan

Vấn thế gian, Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú, ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ, diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ

Đoạn Trường Nhai Thạch Bích Khắc
	
	Thập lục niên hậu, tại thử trùng hội
	
	Phu thê tình thâm, vật thất tín ước
	
	Tiểu Long Nữ chúc phu quân Dương lang
	
	Trân trọng vạn thiên, vụ cầu tương tụ
1983: [Thần Ðiêu Hiệp Lữ] Sáp Khúc
Thần Ðiêu Ðại Hiệp - Nam âm *
Tác Từ: Tiêu Sanh
Chủ Xướng: Lưu Đức Hoa

Nam âm: Thần điêu đại hiệp đáo xứ hữu hoan khiếu thanh
	Anh nhi thính đáo diệc thụy đắc an ninh
	Chỉ nhân đại hiệp giáng lâm, Yêu tinh diệc hội hữu mệnh
	Cự tương tà ma nhiếp phục phong cảnh hoá tác thiên thanh
	Cự cánh trượng nghĩa đỉnh thân vi dân thỉnh mệnh
	Vãn cứu vô cô miễn thọ khốc hình

Bạch lãm: Bình oan ngục Chửng lương dân Sát tham quan
	Minh bất bình cánh giả thác án tội mãn doanh
	Ðại hiệp phiên thiên lai củ chính lai củ chính

Nam âm: Thần điêu đại hiệp cự vi nhân phân ưu
	Ðối na phụ tâm nhân lai hận thấu
	Vô cố hưu thê cự tựu đại nữ tử xuất đầu
	Bả na bạc hãnh nhân lai truy cứu
	Hoa tâm la bặc yêu tế tố duyên do
	Phao thê khí tử nan từ kỳ cữu
	Nhân quả báo ứng diệc yêu giảng hạ giảng hạ nguyên lưu
                          
Ðạo bạch: Nễ thú tả cự tựu nhất định hệ ái cự
	Nễ ngộ ái cự hựu hà tất yêu thú cự
	Nễ thú tả cự nhi ngộ ái cự thử sự thệ nan doãn hứa
                          
Nam âm: Thần điêu đại hiệp đáo xứ bố thí, Chiến loạn mãi đa cơ hoang sự
	Ngạ phụ biến địa mãn mục sang di, Vạn dân hô hào vô sở ỷ
	Ðại hiệp chấn tý nhất hô tai sự bất nghi trì
	Cự đại địa trì khử quan hoài tân tử
	Ðáo xứ viện thủ tác bố thí
	Ðộc trú kình thiên nguyên bất dị nguyên bất dị
	Ðại hiệp khước yêu bả càn khôn chuyển di
	Bình loạn an dân thị kỳ đại chí
	Nhân vi toàn dân đô hy vọng phát đạt hưng vượng thì